Open Source Software Code Aster

Code Aster byl vyvinut ve společnosti EDF jako interní FEM software a jeho historie se datuje již 20 let. Code Aster ve spojení s pre a post procesorem SALOME tvoří kompletní nástroj pro FEM analýzu. Code Aster je distribuovaný podle GNU GPL , což znamená žádné licenční poplatky. Code aster například používá Burea Veritas, French Atomic Energy Commission, PRINCIPIA R&D, EDF

email: kontakt@femca.cz
telefon.: +420 776 758 493
Test Case 1 - výpočet deformace a napětí ocelového plechu zatíženého rovnoměrným tlakem a po obvodu vetknutým
Test Case 2 - určení kritického zatížení, vzpěr podle Eulera
Test Case 3 - určení kritického zatížení, nonlineární metodou

Test case 1 - výpočet deformace a napětí ocelového plechu zatíženého rovnoměrným tlakem a po obvodu vetknutým

Řešení bude nejprve provedeno podle vztahů uvedených v Roark's Formulas for Stress and Strain a poté budou tyto výsledky ověřeny simulací v code asteru.

Zde si můžete stáhnout command file a med file:
mail file
comm file

zadání:

a=2000[mm]
b=1250[mm]
t=5[mm]
E=2.1e+5[MPa]
p=10[bar]=0.001[MPa]

1. Řešení pomocí vztahů uvedených v Roark's Formulas for Stress and Strain.
když je a/b=1,6 tak:
2. Řešení pomocí softwaru Code Aster.
V modelu bylo využito skořepinových elementů COQUE_3D. Okrajové podmínky byly aplikovány v souladu se zadáním. Maximální napětí podle je 28.86[MPa], maximální deformace je 2.6[mm], rozložení napětí a deformace je na obrázku níže.
model model


Test case 2 - určení kritického zatížení, vzpěr podle Eulera

Řešení bude nejprve provedeno podle Eulerových vztahů pro vzpěr u vetknutého prutu a poté budou tyto výsledky ověřeny simulací v code asteru.

Zde si můžete stáhnout command file a med file:
mail file
comm file

zadání:

l=2000[mm]
d=100[mm]
E=2.1e+5[MPa]
n=4

1. Řešení pomocí Eulerových vztahů.
prut je na jedné straně vetknut, tudíž n=4


2. Řešení pomocí softwaru Code Aster.
V modelu bylo využito beam elementů POU_D_T. Okrajové podmínky byly aplikovány v souladu se zadáním. Kritická síla je 635164[N] , první tvar vybočení podle kritické síly je na obrázku níže.
model

Test case 3 - určení kritického zatížení, nonlineární metodou

Tento výpočet navazuje na Test Case 2. Pro výpočet byl použit stejný model jako v test case 2. Model byl zatížen kritickou silou, která byla obdržena v test case 2, 635000[kN]. Počáteční imperfekce byly zavedeny pomoci příčné síly Fimper. Dále byla sledována deformace (vybočení) nosníku vzhledem k reakcím, tato závislost byla vykreslena do grafu.

Zde si můžete stáhnout command file a med file:
mail file
comm file

zadání:

l=2000[mm]
d=100[mm]
E=2.1e+5[MPa]
n=4

model model
- z grafu je patrné, že prut je stabilní do zatíženi 600000[kN], při překročení této hodnoty ztrácí stabilitu